Cyber- og informationssikkerhed et aktuelt undervisningstema?

Cyber- og informationssikkerhed et aktuelt undervisningstema?

november 27, 2019 0 Af Signe Roslef Rieland

Hanne Søgaard, lektor

Jeg er optaget af digital dannelse, digitalisering og de muligheder og udfordringer, det skaber, både på et strategisk niveau og for den enkelte lærers pædagogiske handlemuligheder. Jeg arbejder fx med hvordan de digitale teknologier kan fremme og understøtte planlægning, gennemførelse og evaluering af læreprocesser og aktiviteter på erhvervsskolerne.

Skrevet af: Hanne Søgaard

Det politiske afsæt er Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021) og strategiens initiativ 2.1: Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessystemet. Projektets mål er at etablere vidensområder på emu.dk, der kan bruges i undervisning af og aktiviteter med børn, unge og voksne.

Big Brother

Vi er i midten af halvfjerdserne og på vej til et lejrskoleophold i Norge. Undervejs på den lange bustur bytter vi bøger og jeg låner George Orwells novelle “1984” af én af mine lærere. Den gør et dybt indtryk på mig med dens beskrivelser af et totalitært samfund, hvor alt overvåges af tankepolitiet via kameraer og skærme både i det offentlige rum og privatsfæren.

Et spring frem i tiden bringer os til foråret 2019, hvor jeg spørger mine studerende, om de kan gætte, hvor meget tid jeg har brugt på transport i en specifik måned. De stiller sig lidt tvivlede over for mit svar, men jeg kan fremvise en oversigt genereret af Google, der tydeligt viser nøjagtigt hvorfra, hvortil og i hvilke tidsrum jeg har bevæget mig fra et sted til et andet.                

I dag kan vi blive overvåget på mange måder, frivilligt eller ufrivilligt, som Forbrugerrådet Tænk påpegede i deres oktobernummer (2019). I artiklen “Du betaler en løbehjulstur med dine personlige oplysninger” problematiseres det, at man som lejer af et eldrevet løbehjul giver udlejerne adgang til et væld af personlige oplysninger som for eksempel billeder, filer og kamera. Og det sker uden, at man udtrykkeligt har givet samtykke til det.

Dine digitale fodspor fortæller alt

I midten af halvfjerdserne havde vi slet ikke fantasi til at se eller forstå, hvordan det fire årtier senere kunne være muligt at generere den enkeltes profil i forhold til social status, politisk eller religiøs overbevisning og interesser helt ned til den mindste detalje, som for eksempel musiksmag. Det sker gennem informationer som vi frivilligt og næsten per automatik giver adgang til, for at kunne bruge digitale tjenester, der tilsyneladende gør livet lettere eller mere behageligt for os.

Hvem af os navigerer for eksempel ikke ved hjælp af Google Maps eller lignede tjenester for at finde vej til en ny destination eller blot for at se, hvornår vi fremme? Mange af os vælger sikkert også ofte at tilgå en tjeneste via vores brugerprofil på Facebook eller Google, fordi det er langt lettere end at oprette en ny bruger.

Dit verdensbillede er ikke lig mit

Vores digitale færden bliver gennem sådanne tjenester gjort let, men vi betaler med data. Det kommer sikkert ikke bag på nogen. Men at vores digitale fodspor også er med til at give os et billede af verden, som passer til vores profil, overrasker måske.

Algoritmer generer via vores data en digital profil, der fortæller, hvad vi kan lide og det vi ikke bryder os om bliver sorteret fra. Det sker uanset om der er tale om varer, ydelser, informationer eller politiske synspunkter. Vores data bliver med andre ord gate-keeper for vores adgang til viden. Det vil sige, at vi bevæger os i algoritmeskabte digitale ekkokamre, hvor VORES verdenssyn bliver bekræftet.

Udviskede grænser en udfordring

Udviklingen er gået hurtig og det føles som lysår siden George Orwells novelle skabte røre blandt mine klassekammerater og mig. I dag er det ikke længere kun overvågning, der står til debat. Grænserne mellem de digitale og analoge arenaer vi færdes i udviskes og den digitale dimension er altid nærværende. Vi er ikke længere blot konsumenter, men vi interagerer, producerer og distribuere også. Det er derfor vores væren i verden, der står til debat.

De spørgsmål, vi drøftede midt i halvfjerdserne, er stadig yderst aktuelle:

 • Hvordan kan eller skal vi agere i et samfund, hvor det er muligt at overvåge alt?
 • Hvad skal vi vide for at kunne tage stilling?
 • Hvad tænker vi om et sådant samfund? Er det i orden?

Ups – hvad gør underviseren

I undervisningsverden har vi gennem årerne beskæftiget os med, hvilke færdigheder der kræves (1990-erne) for at kunne bruge digitale teknologier og hvordan vi skal forholde sig til de mange informationer (2000-erne), som tilbydes. Hovedvægten har været lagt på konsumentrollen og børn, unge og voksne er blevet gode til at forholde sig kritiske og reflekterende. Men i dag, hvor de digitale teknologier er allestedsnærværende fordres der mere end sådanne basale digitale kompetencer. Vi må også kunne kombinere det at kunne og vide med at kunne handle for eksempel gennem at kunne ændre praksis.

Jeg har erfaret, at når vi retter fokusset mod, hvordan vi kan færdes sikkert, er det et område, som ikke har den store interesse. Det opfattes af mange som både lidt for teknisk at forstå de bagvedliggende mekanismer, der styrer vores digitale færden. Og det ses også som ret besværligt at tage stilling. Det tager for eksempel tid at sætte sig ind i Facebooks privatlivspolitik og gøre sig overvejelser om, hvem der må se ens indlæg eller tidslinje, hvornår der må gemmes oplysninger om, hvor man er i det fysiske rum osv. Eller hvilke oplysninger det er, man som bruger giver tredjepart lov til at se og anvende, hvis man benytter sin Facebook eller Google konto til at tilgå andre digitale tjenester.

At vi i undervisningen og måske specielt på erhvervsskoleområdet bør rette opmærksomheden mod en grundlæggende viden om de bagvedliggende mekanismer, som styrer vores færden på nettet, understreges i den nyligt udgivne rapport ”Behov for viden om cyber – og informationssikkerhed: – uddrag af baggrundsrapport”.

Her fremhæves det blandt andet, at:

 • Børn og unges viden og kompetencer skal omsættes til handling
 • Voksne mangler – især teknisk – viden og kompetencer ift. at tage ansvaret på sig
 • EUD, FGU og VEU er oversete målgrupper
 • Generelt er der behov for nytænkning af undervisning i cyber- og informationssikkerhed
 • Der påpeges perspektiver på udfordringer med anvendelse af sociale medier i undervisning
 • Der er specifikke faglige kompetenceudviklingsbehov

Inspirationsmateriale til underviserne

Som en opfølgning på omtalte rapport har vi på KP gennem foråret 2019 arbejdet med at udfærdige inspirationsmateriale til emu.dk for undervisere på EUD, EGU og VEU uddannelserne. Materialet er udarbejdet indenfor 6 temaer (her forkortede):

 • Social på nettet
 • Sikker internethandel
 • Tag vare på – personlige oplysninger
 • Kørekort – digital borger
 • Viden på nettet
 • Identitetstyveri

Overordnet sigter indholdet af materialet mod, at lærerne kan arbejde med aktiviteter inden for digital dømmekraft og cypersikkerhed. Materialet tager afsæt i nøgleord som:

Inspirationsmaterialet er inden for de enkelte temaer er udviklet sammen med udvalgte erhvervsskolelærere og er udformet med forslag til, hvordan læreren kan få viden om, arbejde med og handle inden for temaet sammen med sine elever.

I tilknytning til inspirationsmaterialet har KP udviklet en række videoer. To videoer aktualiserer temaet Informations- og cypersikkerhed. De resterende fem videoer giver kort og informativ indføring i eller inspiration til at arbejde med centrale begreber inden for området.

Materialet blev tilgængeligt på emu.dk ultimo oktober inden for de enkelte uddannelsesområder.

Kilder:

Riis, M., Østergaard, J. T., Hellensberg, C. E., Eychenne, D. E., Nielsen, C. B., Sterup, L., & Elise Wied, M. (2019). Behov for viden om cyber – og informationssikkerhed: – uddrag af baggrundsrapport. Kan downloades via UC-Viden.

EMU.DK:

EUD – cypersikkerhed: https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/cybersikkerhed (besøgt 05.11.19) EUD – digital dømmekraft: https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/digital-dommekraft  (besøgt 05.11.19)

Del indlægget