Mød NCE

Mød medarbejderne i NCE og bliv klogere på, hvad der optager os fagligt hver især

Anna Brodersen, lektor

Jeg er optaget af, hvordan vi kan bidrage ind i arbejdet med at udvikle uddannelsestilbud til unge – der møder dem, der hvor de er, giver retning og er personligt og fagligt opbyggende for den enkelte – igennem samarbejde med lærere, vejledere, ledere og de unge selv.

Anna Palshof, studentermedhjælper

Til dagligt studerer jeg pædagogik på Københavns Universitet, og i mit arbejde hos NCE er jeg særligt optaget af, hvordan stolthed i og omkring de erhvervsrettede uddannelser kan fremmes ved hjælp af dygtige og inspirerende forgangspersoner på skolerne og ude i virksomhederne. 

Carsten Lund Rasmussen, lektor

Jeg er optaget af at arbejde med og for at professionalisere lærere i det erhvervsrettede uddannelsessystem. Det handler om “at give” lærerne viden og færdigheder, der kan sikre dem status, autoritet og samfundsmæssig anerkendelse for at vide og kunne noget bedre end andre erhvervsgrupper.

Christina Hartmann Nielsen, konsulent

Jeg er optaget af, hvordan vi laver supergod kompetenceudvikling og derigennem er med til at uddanne de bedste faglærere inden for det erhvervspædagogiske område. Jeg tror på, at det sker i et tæt samarbejde mellem alle involverede gennem dialog og fælles udvikling.

Claus Bo Jørgensen, lektor

Jeg er optaget af fleksibilitet i uddannelser, herunder andre former for tilrettelæggelse, f.eks. via digitale teknologier. Kompetenceudvikilng på skoleniveau er et andet interessefelt. Endelig er jeg optaget af evalueringsformer og realkompetencevurdering (RKV).

Dorrit Sørensen, lektor

Felicia Lind Benthien, adjunkt

Jeg er optaget af erhvervsskolelærernes kompetenceudvikling, og jeg motiveres af et fælles ønske om at gøre de erhvervsrettede uddannelser – og særligt eleverne i dem – så stærke som muligt. Derfor inspireres jeg også særligt af den dialog jeg, gennem min undervisning, indgår i med lærerne på DEP og i praksis.

Geert Allermand, lektor

Jeg er optaget af læreprocesserne i al deres kompleksitet, og hvordan erhvervsskolerne kan skabe optimale betingelser for deres udfoldelse. Undervisningspraksis – lige fra “håndholdt”, analog, samtaleundervisning til avanceret simulatorpædagogik. Teori-praksis-koblingen har min interesse. Og samspillet mellem de professionelle og de organisatoriske rammer.

@geal_geert

Hanne Søgaard, lektor

Jeg er optaget af digital dannelse, digitalisering og de muligheder og udfordringer, det skaber, både på et strategisk niveau og for den enkelte lærers pædagogiske handlemuligheder. Jeg arbejder fx med hvordan de digitale teknologier kan fremme og understøtte planlægning, gennemførelse og evaluering af læreprocesser og aktiviteter på erhvervsskolerne.

Hans Koch, lektor

Jeg har gennem de sidste mange år arbejdet med innovation og entreprenørskab i erhvervsuddannelserne. Jeg er optaget af sammenhængen mellem erhvervsskolelærernes læring på den formelle uddannelse, DEP, deres praksis som underviser og den praksis, de uddanner deres lærlinge og elever til. Derfor er eksperimentbaseret læring (EBL) et omdrejningspunkt for mit arbejde.

Hans Jørgen Knudsen, chefkonsulent

Jeg er optaget af fleksibelt tilrettelagt – og gerne skolebaseret – kompetenceudvikling i tæt samarbejde med kunderne. Jeg ser eksperimenter og aktionslæring, samt fremme af det 21. århundredes kompetencer som centrale elementer i processen. Samtidig vil anvendelsen af digitale teknologier, og dermed ressourcebaseret læring (RBL), som oftest spiller en afgørende rolle.

Henrik Hersom Jensen, lektor

Jeg er optaget af, hvordan man kobler forskning til erhvervsuddannelserne, og – lige så vigtigt – at forskningen kan bruges! Jeg sætter stor pris på at medvirke i forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber ny viden på erhvervsuddannelsesområdet. Det er fedt at lave analyse- og formidlingsarbejde, især når arbejdet har et anvendelsesorienteret formål.

Jan Bisgaard, lektor

Jan Christensen, adjunkt

Har sort bælte i databaseret skoleudvikling/læring, og er optaget af, hvordan vi sammen kan udnytte den digitale/teknologiske udvikling til at skabe fremtidens erhvervsuddannelser.

Jørgen Theibel Østergaard, lektor

Jeg er optaget af teknologiudviklingens betydning for erhvervsudvikling, arbejdskraft og uddannelse – herunder skoleudvikling inden for erhvervsuddannelserne. Jeg arbejder med faglig innovation og stolthed, pædagogisk ledelses- og organisationsudvikling, læring og didaktik samt udvikling af lærermaterialer om cyber- og informationssikkerhed, digital dømmekraft og digital dannelse.

Niels Henrik Helms, docent og afdelingsleder

Ole Dibbern Andersen, lektor

Jeg er optaget af at undersøge og eksperimentere med, hvordan vi kan fremme stoltheden i og omkring erhvervsuddannelserne. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi kan sammenstille den danske måde at drive erhvervsuddannelser på med EU-medlemslandenes tilgang – for at finde gensidig inspiration.

René Nordin Bloch, lektor

Jeg er optaget af praksis-didaktik – hvordan lærerne kan udvikle den undervisning, der foregår på værkstederne på skolerne og i højere grad anvende didaktiske redskaber som differentiering, projektarbejde, erhvervsrettet innovation osv.? Jeg er også optaget af elever, der ikke umiddelbart er klar til en erhvervsuddannelse. Hvordan kan vi gøre dem klar til en EUD og hvordan kan vi indrette skolerne, så de i højere grad passer til elever med forskellige læringsstile?

Signe Roslef Rieland, adjunkt

Jeg interesserer mig for elevernes oplevelser og egne narrativer om faglig identitet og stolthed. Med andre ord et spørgsmål om, hvordan vi kan sikre at fremtidens faglærte får det bedst mulige udgangspunkt for at kunne indgå i faglige fællesskaber, blive dygtige fagudøvere, samt kunne bidrage til udviklingen af de mange erhverv, der uddannes til på de erhvervsrettede uddannelser.