NCE og det internationale perspektiv

NCE og det internationale perspektiv

september 30, 2019 0 Af admin

Erhvervsuddannelse og erhvervspædagogik er naturligvis ikke kun noget der arbejdes med i Danmark.

NCE har igennem store dele af sin historie været involveret i internationalt samarbejde, hvad enten det har handlet om at ”eksportere” det danske erhvervsuddannelsessystem til lande, der kunne bruge inspiration til udvikling af deres systemer (de baltiske lande, Vietnam, Ukraine – for blot at nævne nogle), eller det har handlet om at arrangere besøg for udenlandske delegationer i Danmark.

Det internationale perspektiv har altid været vigtigt – men måske ikke altid lige synligt – i NCEs arbejde, men de senere år har det internationale arbejde fået langt mere form og substans med NCEs overtagelse af ansvaret for det danske arbejde i ReferNet – et samarbejdende netværk drevet af det europæiske agentur CEDEFOP.

Indlægget er skrevet af

Ole Dibbern Andersen, lektor

Jeg er optaget af at undersøge og eksperimentere med, hvordan vi kan fremme stoltheden i og omkring erhvervsuddannelserne. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi kan sammenstille den danske måde at drive erhvervsuddannelser på med EU-medlemslandenes tilgang – for at finde gensidig inspiration.

Hvad er CEDEFOP?

CEDEFOP er det noget kryptiske navn for det i Thessaloniki beliggende EU-agentur, der er sat i verden med det formål at understøtte udviklingen af de europæiske erhvervsuddannelser. Med ca. 40 år på bagen og med barneskoene trådt de første tyve år i Berlin udgør CEDEFOP nu det græske knudepunkt, der er tildelt den vigtige opgave at indsamle viden om erhvervsuddannelsernes udvikling i de europæiske lande. Gennem analyser, surveys og studier i medlemslandene sørger CEDEFOP for at der kan tilrettelægges og implementeres politik og tiltag på erhvervsuddannelsesområdet, der er i tråd med det, der besluttes i EU’s styrende organer.

CEDEFOPs arbejde er ganske omfattende, hvilket et besøg på deres hjemmeside hurtigt kan overbevise en om.  Ud over nogle meget omfattende databaser over fx kvalifikationsudvikling og job-åbninger i EU-landene, rummer hjemmesiden europæisk udviklede værktøjer til at tackle drop-out og til at styrke vejledning, ligesom man finder grundige analyser af lærlinges internationale mobilitet eller for den sags skyld studier af hvordan borgere i de enkelte medlemslande vurderer værdien og betydningen af overhovedet at have erhvervsuddannelser.

CEDEFOP arbejder efter flerårige programmer, der udstikker målsætningerne, og man er netop nu ved at formulere grundlaget for den næste programperiode 2020-2030. Udgangspunktet er, at de europæiske erhvervsuddannelsessystemer er og bliver vigtige omdrejningspunkter for jobs, velstand og vækst, men også at der skal sikres løbende udvikling og nytænkning, hvis systemerne skal være på omgangshøjde med de opgaver de skal løse.

Centralt i målformuleringerne er opfattelsen af at erhvervsuddannelse på europæisk plan skal værdsættes mere end de er i dag. I CEDEFOPs optik skal der derfor udvikles og gennemføres politikker for erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, der skaber forudsætningerne for, at alle mennesker får den viden, de kompetencer og de værdier, der er nødvendige for beskæftigelse, iværksætteri, innovation og for et tolerant og inklusivt samfund.

På det mere praksisnære plan betragter CEDEFOP det derfor som sin opgave at bidrage til tre vigtige ting:

 • fremme af adgangen til og tiltrækningskraften for de grundlæggende erhvervsuddannelser samt forbedre muligheder for voksen- og efteruddannelse
 • øge effektiviteten og inklusionen i de grundlæggende erhvervsuddannelser og udvikle politikker for voksen- og efteruddannelse
 • øge informationsgrundlaget og bevidstheden om den politiske beslutningstagning samt om enkeltpersoners og virksomheders holdninger og forventninger til erhvervs- og voksenuddannelse

Hvilken rolle kan NCE spille her?

Med NCEs deltagelse i det ovenfor omtalte ReferNet, der er et vigtigt led i CEDEFOPs samlede arbejde, har NCE ansvaret for at vi fra dansk side kan bidrage til at disse målsætninger nås.

ReferNet er netop sat i verden for at tydeliggøre, hvordan de enkelte medlemslande (plus Norge og Island, der er associerede medlemmer) kan bidrage til CEDEFOPS strategiske mål. Dette sker i kraft at et tæt koordineret samspil, hvor hvert enkelt af de 30 lande årligt arbejder efter samme læst. Dvs.:

 • Indberetter hvordan de nationale politikudvikling er på erhvervs- og voksenuddannelsesområdet
 • Publicerer en oversigtsrapport, der præsenterer landets erhvervs- og voksenuddannelsessystemer – deres udfordringer og funktionsmåder
 • Publicerer en ultrakort og let tilgængelig systembeskrivelse, der illustrerer hvordan landets erhvervs- og voksenuddannelsessystem er skruet sammen
 • Publicerer artikler om aktuelle emner vedr. erhvervsuddannelse/erhvervspædagogik
 • Leverer nyheder om udviklingen i landets erhvervs- og voksenuddannelse
 • Bidrager til surveys eller udredninger, der kortlægger udviklingen inden for udvalgte områder

NCE har således siden 2014 arbejdet med at levere disse input til ReferNet – og dermed videre til CEDEFOPs overordnede arbejde – og har derigennem udviklet en vidensbase, vi selv anser for vigtig, men som måske ikke altid er lige synlig og lige anvendelig for andre?

Hvad kan man bruge NCEs ReferNet arbejde til?

Hvis man er arbejder som lærer, leder eller vejleder i erhvervs- eller voksenuddannelsessystemet i

Danmark, vil vi vove den påstand at ReferNet faktisk er lidt af en guldgrube i international sammenhæng.

Nogle helt oplagte anvendelsesmuligheder er fx:

 • Man kan skaffe sig opdateret overblik over et givet EU-lands erhvervs- og voksenuddannelsessystem, hvis man eksempelvis planlægger besøg, studieture, lærer- og elevudveksling – både i form af grundige beskrivelser eller korte introduktioner
 • Man kan finde artikler om det, der rører sig i medlemslandenes erhvervspædagogiske udvikling (se fx denne og denne)
 • Man kan bruge NCEs deltagelse i det europæiske netværk til kontaktskabelse i forbindelse med EU-projekter, studieture o.lign.

CEDEFOP og Refernet er således ikke kun et forum for ”fjern” og abstrakt politikudvikling, men har nogle meget anvendelsesorienterede sider.

Så: tjek det ud og brug det!

Del indlægget